بخور عین سگ، آفرین (لیسیدن پاهای میسترس ایرانی و شلاق خوردن)